OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike

Tirana, Tirana District, Albania

View All Employees and Org Chart View All Employees and Org Chart
Founded
2007
Size
501-1000

OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike In Short

First Brands Group, LLC is a company based in Rochester, Michigan, United States, with 795 employees. Specializing in motor vehicle manufacturing and transportation equipment manufacturing, the company operates in the fuel industry.

OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Company Description

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.A. (OSHEE Group Sh.A) është person juridik që funksionon si shoqëri aksionare, organizimi i së cilës bëhet në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 9901, date 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” ( i ndryshuar). OSHEE Sh.A është regjistruar si person juridik, në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit me Numër Unik të Identifikimit (NIPT) K72410014H, në bazë të Vendimit nr. 38587, datë 19.06.2007, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Në 23 Qershor 2014 ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë CEZ a.s, është nënshkruar Marrëveshja e Mirëkuptimit. Kjo Marrëveshje është miratuar edhe me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 428, datë 02.07.2014. Marrëveshja e lartpërmendur është miratuar me ligjin nr. 114/2014. Me Urdhrin Nr.454, datë 22.10.2014, të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, aksionet e Shoqërisë OSHEE sha, janë 100% në pronësi të Shtetit shqiptar. Aksioneri i Shoqërisë është Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETS), për llogari të Republikës së Shqipërisë. Me Vendim Nr. 96 dhe 97 date 27.10.2014 te Bordit te Komisionereve te Entit Rregullator te Energjise Elektrike, Shoqeria eshte licensuar per ushtrimin e aktivitetit te shperndarjes dhe furnizimit me pakice te energjise elektrike per konsumatoret tarifore.

Location

Bulevardi Gjergj Fishta, Tirana, AL

Employees
606
Industry

Oil and Gas

Social
linkedIn

What does OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike offer?

Zuari Cement Ltd. is part of the HeidelbergCement Group, a global construction material major. They offer a range of cement products including OPC Cement, PPC Cement, and PSC cement. The company also provides technical assistance and has a marketing network. Zuari Cement Ltd. is committed to sustainable development and environmental responsibility

Investment

Discover new leads through companies that have recently got funded.
Upgrade
Discover new leads through companies that have recently got funded.
Upgrade

Org Chart

Gain access to the departmental org chart to find key decision makers.
Upgrade
Gain access to the departmental org chart to find key decision makers.
Upgrade

Company insights

Contact sales to request a demo for Company Insights.
Upgrade
Contact sales to request a demo for Company Insights.
Upgrade

Jobs

Discover new leads through companies that have recently got funded.
Upgrade
Discover new leads through companies that have recently got funded.
Upgrade

Frequently asked questions

Where is OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike's headquarter?

OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike's headquarter is located at Bulevardi Gjergj Fishta, Tirana, AL

When was OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike founded?

OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike was founded in 2007

How many employees does OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike have?

OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike has 606 employees

Which social media profiles does OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike have?

OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike's social media are: Linkedin, 

What is OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike's website?

OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike's website is https://www.******.***

What is OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike's industry?

OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike is in the industry of: Oil and Gas

Oil and Gas

Who are OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike's similar companies?
OSHEE - Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike's similar companies are: ABIESSE,ALBANIAN POST S.A./POSTA SHQIPTARE SH.A,ALBtelecom Albania,Albaelettrica
ABIESSE,
ALBANIAN POST S.A./POSTA SHQIPTARE SH.A,
ALBtelecom Albania,
Albaelettrica

"
"It allows me to track my emails in real time, I can know if someone has opened my email and then when I call them, it gives me something to start from which gives me, as a sales person, the right push to secure a deal."
Anthony R.Mid-Market(51-1000 emp.)
"
"The best part of using Flashinfo has to be the Google extention that pops up the moment we're on a supporting website like LinkedIn. It pops up with the contact details of the client being prospected and shows more than one email and contact number"
Tony C.Mid-Market(51-1000 emp.)
Ready to try it out?
Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.